Všeobecná pravidla k soutěžím
na Facebooku a Instagramu

Pořadatel:

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.se sídlem Závodní 1613/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 02486512, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C a 58017/KSOS.


Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá vždy na facebookových stránce https://www.facebook.com/lrworld.ch.sk nebo instagramové stránce https://www.instagram.com/lrworldczsk/ a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Podmínky účasti v soutěži:

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti Facebook a Instagram (www.facebook.com/www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Faceboo/Instagramk účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.

Průběh a principy soutěží:

Soutěže probíhají na facebookové stránce https://www.facebook.com/lrworld.ch.sk nebo instagramové stránce https://www.instagram.com/lrworldczsk/. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na facebookový soutěžní příspěvek/instagramový příspěvěk podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola ve facebookovém/instagramovém postu pořadatele. Podstatou soutěží je přitom zpravidla zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, zasílání soutěžních fotografií, tipovaní správných odpovědí, případně originálních odpovědi dle zadání pořadatele. Z originálních odpovědí odborná porota ve složení za zaměstnanců pořadatele vybírá vítězný příspěvek; v případě soutěže o správnou odpověď vítězí taková odpověď, která je k příslušnému facebookovému/instagramovém postu připojena v pořadí, které určí pořadatel. Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše ve facebookovém/instagramovém postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.

Oznámení a předání výher:

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém/instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové/instagramové stránce https://www.facebook.com/lrworld.ch.sk a https://www.instagram.com/lrworldczsk/ u příslušného soutěžního postu. Výhry jsou zasílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. V případě, že je výhrou konkrétní produkt z e-shopu pořadatele, podléhá toto zboží stejné záruční době jako v případě zakoupení fyzickou osobou.

Pravidla soutěžních příspěvků:

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či FACEBOOK/INSTAGRAM pro?l odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK/INSTAGRAM. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK/INSTAGRAM. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva:

Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná ?nanční či ne?nanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, pro?lová fotogra?e, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Facebook/Instagram permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. Organizátor má dále zájem na zařazení výherců do své marketingové databáze pro účely zasílání reklamních sdělení. Osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa tak budou pro tento účel zpracovávány i po ukončení soutěže, a to po dobu 5 let od jejího ukončení. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem organizátora; subjekt údajů (výherce) je proti takovému zpracování oprávněn vznést námitku.

Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny, 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje Soutěžícího zpracovávány nezákonně, 4. právo na omezení zpracování osobních údajů Soutěžícího, 5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů, 6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Soutěžícího, případně proti pro?lování, 7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěží:

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace FACEBOOK/INSTAGRAM, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových/instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK/INSTAGRAM. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK/INSTAGRAM. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku/Instagramu.

Účinnost: Tato Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku a Instagramu platí od 1.1.2021