Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) se sjednává jako nepojmenovaný kontrakt ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Pokud je v této

Smlouvě uveden LR partner, myslí se tím také Týmový LR partner, pokud není specificky uvedeno jinak.

1.2. Obchodní podmínky k této Smlouvě, které tvoří její nedílnou součást, jsou obsaženy v dokumentu s názvem „Marketingový plán“. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že se s Marketingovým plánem důkladně seznámily a jejich obsah je jim znám.

1.3. Smluvní strany sjednávají, že společnost LR je oprávněna Marketingový plán jednostranně v přiměřené míře měnit. Změna Marketingového plánu bude ostatním smluvním stranám oznámena prostřednictvím webových stránek LR. V případě, že některá smluvní strana se změnou Marketingového plánu nebude souhlasit, je taková smluvní strana oprávněna Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc.

1.4. V případě, že je účastníkem smlouvy Týmový LR partner, uplatní se práva a povinnosti LR partnera dle Smlouvy společně a nerozdílně na LR partnera a Týmového LR partnera.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je spolupráce mezi společností LR a LR partnerem, v rámci níž bude LR partner nakupovat od společnosti LR produkty značky LR a tyto produkty dle své volby buď samostatně užívat, nebo je ve formě osobního

prodeje dále prodávat koncovým zákazníkům, a dále úprava dalších práv a povinností smluvních stran.

2.2. LR partner je povinen po uzavření této Smlouvy odebrat „Startovací set“ složený z produktů LR dle vlastního výběru a aktuální nabídky (dále jen „Startovací set“), jinak tato Smlouva zaniká v souladu s článkem 9.1. níže.

3. Forma spolupráce

3.1. Oprávnění pro LR partnera k nákupu produktů značky LR od společnosti LR vzniká ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy.

3.2. LR partner nakupuje a prodává produkty značky LR svým jménem a na svůj účet. LR partner není v pracovním ani obdobném poměru ke společnosti LR a ani nesmí takový dojem vzbuzovat. LR partner nevystupuje ani neobchoduje jako zaměstnanec společnosti LR ani jako osoba jakkoli pověřená ze strany společnosti LR. Smluvní spolupráce se společností LR nezakládá obchodní zastoupení ve smyslu ust. § 2483 Občanského zákoníku ani jinou formu zastoupení a LR partner

nesmí takový dojem vzbuzovat.

3.3. LR partner je povinen sám si zajistit příslušné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, pokud je takové oprávnění vyžadováno právním předpisem, a sám plnit veškeré povinnosti, které pro něj z této činnosti plynou, včetně povinností

plynoucích zejména z daňových a živnostenských předpisů. LR partner se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat společnost LR písemně o veškerých změnách týkajících se oprávnění k podnikání a daňové registrace.

3.4. LR partner se zavazuje samostatně se seznamovat s případnými změnami Marketingového plánu či jiných dokumentů (které budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek LR (www.lr-czech.com).

4. Způsob objednávání produktů LR

4.1. LR partner může u společnosti LR objednávat produkty LR zejména těmito způsoby: (i) elektronicky prostřednictvím webových stránek, (ii) telefonicky, (iii) písemně nebo (iv) osobně v provozovně společnosti LR na adrese Závodní 2, Ostrava-

Hrabůvka, PSČ 700 30. Ve své objednávce je LR partner povinen uvést své číslo LR partnera.

5. Závazný způsob prodeje a prezentace produktů LR

5.1. Prodej produktů značky LR se provádí výlučně v přímém prodeji a koncovému zákazníkovi. Není povoleno provádět prodej produktů značky LR na místech, kam má veřejnost běžný přístup, např. v prodejnách či provozovnách, na trzích,

stáncích, výstavách, veletrzích, různých přehlídkách apod., ani na takových místech produkty vystavovat za účelem prodeje, s případným uvedením cen produktů.

5.2. LR partner je oprávněn používat při své činnosti dle Smlouvy pouze oficiální marketingové a prodejní materiály společnosti LR. LR Partner se zavazuje činit o značce LR, společnostech ze skupiny LR, o produktech LR a způsobu jejich prodeje pouze taková prohlášení, která jsou v souladu s oficiálními publikacemi a marketingovými materiály společnosti LR.

5.3. Veškeré internetové aktivity LR partnerů se řídí pravidly Internetové směrnice, která je LR partnerům k dispozici v interní sekci firemních webových stránek www.lr-czech.com pod kategorií „Materiály ke stažení“.

5.4. LR partner se zavazuje neoslovovat (a to ani prostřednictvím jiných osob) jiné LR partnery či s nimi uzavírat smlouvy či zprostředkovávat uzavření smluv, za účelem toho, aby tito jiní LR partneři navázali spolupráci (v jakékoli formě) s jinou fyzickou či právnickou osobou, která by byla ve vztahu ke společnosti LR v konkurenčním postavení, zejména s osobou, která by měla stejný či obdobný předmět podnikání či způsob prodeje jako společnost LR.

6. Sponzorská linie a finanční odměňování

6.1. Otázky týkající se tzv. „sponzorských linií“ a finančního odměňování LR partnerů jsou blíže upraveny v Marketingovém plánu.

7. Poplatky

7.1. V případě odběru produktů LR prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bude v případě opětovného odeslání balíku společností LR (např. v případě jeho nepřevzetí ze strany LR partnera) LR partnerovi účtován manipulační poplatek ve výši 160,- Kč vč. DPH.

8. Zmocnění k vystavování faktur

8.1. LR partner, plátce daně z přidané hodnoty, tímto v souladu s ust. § 28 odst. 6 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) zmocňuje společnost LR k vystavování daňových

dokladů za poskytované služby dle Smlouvy a Marketingového plánu. LR partner bere na vědomí, že dle ust. § 26 odst. 4 Zákona o DPH odpovídá za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě. LR partner se zavazuje, že přijme veškeré daňové doklady vystavené společností LR v souladu s tímto ustanovením. Daňové doklady vystavené společností LR budou splňovat veškeré náležitosti dle Zákona o DPH. Společnost LR je povinna vystavit daňový doklad se splatností 15 dní od vystavení do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a LR partnerovi vznikla k datu přijetí této platby povinnost přiznat daň na výstupu.

8.2. LR partner, neplátce daně z přidané hodnoty, tímto zmocňuje společnost LR k vystavování faktur za poskytované služby dle Smlouvy a Marketingového plánu. Společnost LR je povinna vystavit daňový doklad se splatností 15 dní od vystavení do 15 dnů ode dne vzniku nároku na odměnu LR Partnera dle Smlouvy a Marketingového plánu.

8.3. Společnost LR i LR partner souhlasí s tím, že budou daňové doklady vystavovány v elektronické podobě dle ust. § 26 odst. 3 Zákona o DPH.

9. Způsoby ukončení Smlouvy

9.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva zaniká za těchto podmínek: (i) pokud LR partner neodebere Startovací set ve lhůtě 30 dnů od podpisu této Smlouvy LR partnerem a společností LR,

zaniká tato Smlouva uplynutím uvedené 30denní lhůty, nebo (ii) pokud LR partner neodebere od společnosti LR v průběhu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích produkty LR, jež jsou bodově ohodnoceny, zaniká tato Smlouva uplynutím uvedené 12měsíční lhůty.

9.2. Všechny smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu, a to s výpovědní dobou v délce 1 měsíce.

9.3. V případě ukončení této Smlouvy ztrácí LR partner právo na využití případných slev, výhod či programů poskytovaných společností LR, které LR partner ke dni ukončení této Smlouvy nevyužil.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů

10.1. Sponzor a LR partner tímto společnosti LR a společnosti LR Health & Beauty Systems GmbH, se sídlem Kruppstraße 55, 59227 Ahlen, Spolková republika Německo, IČ: 304/5983/1976, jakožto správcům osobních údajů (dále jen „Správci“), ve smyslu příslušných ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jména a příjmení, data narození, fotografie či jiné podobizny ztotožňující subjekt osobních údajů, místa bydliště či místa podnikání, elektronických kontaktů (zejm. e-mail, telefon) a výše přijatého peněžitého plnění vzešlého ze vztahu se společností LR založeného touto Smlouvou, a to za účelem vedení obchodní administrativy, evidence smluvních vztahů a propagaci prodeje a prodejní sítě LR. Sponzor a LR partner tímto vyslovují souhlas se zpracováním osobních údajů pro celou dobu trvání smluvního vztahu založeného podpisem této Smlouvy. Sponzor a LR partner dále výslovně svolují ke zveřejňování osobních údajů v rozsahu, v jakém jsou tyto zpracovávány na základě výše uvedeného souhlasu, v obchodních a propagačních tiskovinách vydávaných společností LR a dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tyto osobní údaje mohou být předávány organizačně nadřazenému LR partnerovi, a dále osobám vlastnícím nebo ovládajícím LR, a to včetně jejich právních nástupců. Osobní údaje mohou být zpracovávány a předávány v rámci území států EU.

10.2. Sponzor a LR partner potvrzují, že byli poučeni o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ovšem jejich neposkytnutí nebo odvolání bude mít za následek neuzavření, resp. ukončení této Smlouvy ze strany společnosti LR, jakož, že byli poučeni i o jejich (i) právu na přístup k osobním údajům, (ii) právu na opravu osobních údajů, (iii) právu požadovat od společnosti LR vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, (iv) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a (v) právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kteroukoliv ze smluvních stran, opravňuje společnost LR k vypovězení této Smlouvy bez výpovědní doby.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu všech zúčastněných stran. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, rozumí jí a s jejím zněním souhlasí.

11.2. Smluvní vztah založený Smlouvou se řídí právem České republiky. Na důkaz výše uvedeného smluvní strany připojují své podpisy.